Aktuelles - Januar 2017      
    06.01.2017: Rechenschaftsbericht SPD Bezirkstagsfraktion 
   06.01.2017 - Rechenschaftsbericht SPD Bezirkstagsfraktion Oberbayern

    Rechenschaftsbericht für 2016 der SPD Bezirkstagsfraktion    
    Oberbayern.